Uluslararası İlişkiler Dergisi Makale Gönder


Sadece doc, docx ve pdf formatında dosya gönderebilirsiniz, maksimum dosya boyutu 3 mb’dir.


'*' doldurulması zorunlu alanlar
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ TELİF SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ
No:101/2, Ankara.

İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca “DERGİ” olarak anılacaktır.

1.2. Makalenin yazarı sözleşmede kısaca “YAZAR” olarak anılacaktır.

1.3. TANIMLAR

İş bu sözleşmede geçen;

a) YAZI, DERGİ için hazırlanmış her türlü makale, araştırma, kitap incelemesi, vak’a takdimi, kronoloji v.b. akademik nitelikli yazılı eserdir.

b) MAKALE, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu test etek gayesiyle yazılan ilmi yazılara MAKALE denir.

MADDE 2 – HAKLAR

YAZAR’ın DERGİ’ye devretmeyi kabul ettiği haklar: Yerli ve/veya Yabancı mevzuat hükümleri gereğince YAZAR’ın DERGİ için ürettiği makale/inceleme/araştırma yazısı/kitap incelemesi/vaka takdimi v.b. ile ilgili telif mali hakları ve her hangi bir şekil veya formatda veya mecrada kullanım hakları ile bu hakların mecra ve formatlarına bakılmaksızın (süre, yer ve sayı bakımından bir sınırlama olmaksızın) işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı (Free, Pay, Dijital, Kablolu, Uydu ve bunlarla sınırlı olmaksızın) İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı, İnternet’den veya diğer tüm sanal ortamlardan veya gsm veya cep telefon vasıtaları ile yayım ve iletim hakları dahil tüm telif veya mali hakları, dahil her hangi bir şekilde bir sınırlama olmaksızın tasarrufta bulunma haklarıdır. YAZAR DERGİ Editörü tarafından yayına hazırlanması maksadıyla Makalenin maddi hatalarının düzeltilmesi, redaksiyonu ve kısaltılmasına muvafakat eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

YAZAR’ın kendi eseri olan makale/inceleme/araştırma yazısı/kitap incelemesi/vaka takdimi v.b.’nin yayınlanması, bu yayının mümkün oluğunca geniş kitlelere ulaştırılması ve fikir hayatına katkısının sağlanması ve aynı zamanda YAZAR’ın ve söz konusu eserinin tanıtılması maksadıyla DERGİ kapsamında basımı ve yayını ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 4 – HÜKÜMLER

3.1. YAZAR, makale/inceleme/araştırma yazısı/kitap incelemesi/vaka takdimi v.b. ile ilgili olarak 2. maddede sayılan tüm hakları DERGİ’ye devreder. DERGİ’nin bir kar amacının olmadığı veya olsa bile bunun bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi maksadıyla kullanıldığı göz önünde bulundurularak herhangi bir ücret talep etmemeyi kabul eder.

3.2. YAZAR’ın DERGİ’ye yazı vermiş olması bu yazının mutlaka yayımlanacağı sonucunu doğurmaz. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez.

3.3. Devredilen HAKLAR koruma süresi boyunca DERGİ’e aittir. YAZAR, HAKLAR ile ilgili kendisi ve 3. kişilerin her hangi bir iddiada bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. YAZAR, Yazı’nın üzerinde vaki olabilecek suç isnatlarından üçüncü kişilerin hak taleplerinden doğacak bütün sorumlulukları kabul eder.

3.4. DERGİ, YAZAR’ı Yazı üzerinde eser sahibi olarak kabul ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen bütün haklarına riayet etmeyi kabul eder.

3.5. 5846 Sayılı Kanun kapsamında YAZAR’ın eser sahibi olarak manevi hakları eğer DERGİ’de yayınlanmasının sonucu olarak bir tecavüze maruz kalmışsa bunun takibinin gerek gördüğünde DERGİ tarafından yapılabileceğini taraflar kabul eder.

3.6. YAZAR, Yazı’yı DERGİ Editörünün belirlediği form ve kalıplar içerisinde ve zamanında teslimini ve talep edilecek değişiklikleri yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3.7. YAZAR, DERGİ’ye teslim ettiği yazının özgün olduğunu, daha önce başka hiç bir yerde yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere başka bir dergi/kuruma gönderlmediğini ve yazının akademik etik kurallar gözetilerek kaleme alındığını kabul ve taahhüt eder.

3.8. DERGİ, işbu sözleşme ile kendisine ait olan ve sözleşmenin bütününde tadat edilen her tür HAKLAR’ını ve vecibelerini kısmen veya tamamen, başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredebilir, 3. kişilerle ortaklıklar kurabilir.

3.9. Taraflar, işbu sözleşmede ve başvuru formunda belirtilen adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, adres değişikliği karşı tarafa Noter’lik marifetiyle yollanan bir ihbarname ile bildirilmedikçe, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.

3.10. Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ONAY

Uluslararası İlişkiler Dergisi’nde yayınlanması uygun görülen yazıların yayın hakkının yayıncı Dergi’ye ait olduğunu kabul eder, çalışmamın özgün olduğunu, Türkçe veya yabancı dildeki halinin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere başka bir kuruma gönderilmediğini ve telif hakkı yasalarına uyduğumu onaylarım.

Telif sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.

Kabul Etmiyorum!.