A Brief Assessment on the Paris Climate Agreement and Compliance Issue

2017-06-21 23:05:09

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Zerrin SAVAŞAN*

ABSTRACT

The aim of this study is to discuss the Paris Climate Agreement in terms of its implications on compliance issue. For this purpose, firstly, the current system on compliance, the Kyoto Protocol and its compliance mechanism, is briefly explained. Secondly, different proposals on compliance suggested in three different documents, namely, -the Lima Call for Climate Action, the Geneva Negotiating Text and the Bonn Draft Agreement- are discussed. Then, an assessment is made on the Paris Climate Agreement to find out a response to the question of how the Agreement contributes to the compliance issue.

Keywords: Compliance, Compliance Mechanism, Kyoto Protocol, Paris Climate Agreement, United Nations Framework Convention on Climate Change.

—————-

Paris İklim Anlaşması ve Uygunluğun Sağlanması Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

ÖZET

Bu makale Paris İklim Anlaşması’nı uygunluğun sağlanması konusuna olası etkileri bakımından tartışılması amaçlamaktadır. Bu amaçla, ilk olarak, uygunluğun sağlanması konusundaki mevcut system, Kyoto Protokolü ve Protokol’ün uygunluğu sağlama mekanizması, kısaca açıklanmaktadır. İkinci olarak, uygunluğun sağlanması konusunda üç farklı dokümanda -Lima İklim Eylem Çağrısı, Cenevre Müzakere Metni ve Bonn Taslak Anlaşması- yer alan farklı öneriler tartışılmaktadır. Daha sonra, Paris İklim Anlaşması’nın uygunluğun sağlanması konusuna nasıl bir katkı yaptığı sorusuna cevap bulmak için Anlaşma üzerinde bir değerlendirme yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uygunluğun Sağlanması, Uygunluğun Sağlanması Mekanizması, Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi.

—————————–

* Yrd, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya.  

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...