Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Düşük Karbonlu ve İklime Dirençli Bir Topluma Geçiş: Ampirik Bir Analiz

2017-06-21 23:11:02

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Hayriye ATİK*

ÖZET

Ülkelerin iklim değişikliği performansları genellikle iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisi endeksleri adı verilen, çeşitli göstergelere ait rakamlardan oluşan seriler ile ölçülmektedir. Endekslerle karşılaştırıldığında daha fazla göstergenin kullanıldığı bu makalede, amaç, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ve Türkiye’nin iklime dirençli düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte göreli başarı düzeylerini belirlemektir. İklime dirençli bir ekonomiden kastedilen, iklim değişikliğinin negatif etkilerine adapte olmuş bir ekonomidir. Düşük karbonlu bir ekonomi ise, sera gazı salınımlarını azaltmış bir ekonomidir. Kümeleme ve ayırma analizleri kullanılarak yapılan ampirik analizlerde, AB tarafından yayınlanan 23 iklim değişikliği göstergesine ait 2014 yılı verileri kullanılmıştır. Bulgular, analize dahil edilen 29 ülkenin, düşük karbon ekonomisi göstergeleri bakımından 10 farklı gelişme düzeyi sergilediklerini ortaya koymuştur. Türkiye, hiçbir AB üyesi ile aynı grupta yer almamış, tek başına bir küme oluşturmuştur. Ayırma analizi sonuçları, Türkiye’nin oluşturduğu kümenin diğerlerinden en uzak küme olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği göstergeleri, iklim değişikliği endeksi, düşük karbon ekonomisi endeksi, kümeleme analizi, ayırma analizi.

—————————–

* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...