Bölgeselcilik ve İnşacılık: Kazanımlar ve Vaatler

2015-10-14 13:12:28

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Bahar RUMELİLİ*

ÖZET

1990’ların başından itibaren Uluslararası İlişkilerde yaygınlaşan inşacı (konstrüktivist-constructivist) yaklaşımlar temel olarak uluslararası sistemin sosyal-kültürel yapısına, bu yapının devlet kimliklerini ve ulusal çıkar tanımlarını şekillendirmesine ve bu yapı içinde devletlerin sosyal aktörler olarak yerindelik/uygunluk mantığı içinde hareket etmelerine vurgu yapmışlardır. Bu makalede, bölgesel düzeydeki inşacı araştırmalar incelenerek, bu araştırmaların inşacı Uluslararası İlişkiler kuramına ve bölgeselcilik çalışmalarına katkıları değerlendirilecektir. Makalede ayrıca, söz konusu karşılıklı yarar ilişkisinin ilerletilmesine dair öneriler sunulacaktır. Bölgeselci inşacı araştırmalar, inşacı kuramda temel rol oynayan kolektif kimlik, sosyalleşme, güvenlik cemaati gibi kavramlarla ilgili ampirik olarak sınanabilir orta düzey önermeler geliştirilmesini sağlamış ve aynı zamanda bölgeselcilik çalışmalarını ana akım Uluslararası İlişkiler kuramlarına daha iyi entegre etmiştir. Karşılaştırmalı bölgeselci araştırmalar, bu karşılıklı yarar ilişkisini daha da ileri götürerek, kolektif kimlik oluşumu ve sosyalleşme için farklı yolların tespit edilmesi, farklı tip kolektif kimliklerin bölgesel düzen ve politika yakınsaması üzerine etkilerinin incelenmesi ve farklı sosyalleşme süreçlerinin göreceli sürdürülebilirliğinin araştırılmasına fırsat tanıyabilir.

Anahtar Kelimeler: İnşacılık, Bölgeselcilik, Sosyalleşme, Kimlik.

--------------------------

*Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...