From Good Neighbor to Model: Turkey’s Changing Roles in the Middle East in the Aftermath of the Arab Spring

2014-10-10 12:03:52

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 42, YAZ 2014

Özgür ÖZDAMAR*, B. Toygar HALİSTOPRAK** and İ. Erkam SULA***

ABSTRACT

The recent Arab uprisings have forced many actors to reconsider their positions regarding Middle Eastern politics. Role theory provides a viable tool to explain changes in actors’ foreign policy behaviors, presuming that states’ foreign policies are shaped by the ruling elites’ foreign policy role conceptions. This article analyzes Turkish foreign policy roles with regard to the Middle East and North Africa before and since the Arab uprisings that began in December 2010. We argue that these uprisings caused Turkey to change its emphasis from roles built on soft power instruments to harder roles requiring material capabilities. We also discuss the implications of this change with reference to theories of international politics.

Keywords: Arab Spring, Turkish Foreign Policy, Role Theory, Foreign Policy Analysis.

--------------

İyi Komşu’dan Model Ülke’ye: Türkiye’nin Ortadoğu’da Arap Baharı Sonrasında Değişen Rolleri

ÖZET

Son dönemde yaşanan Arap ayaklanmaları bölgenin birçok aktörünü Ortadoğu politikalarını gözden geçirmeye zorlamıştır. Devletlerin dış politikalarının yönetici elitlerin dış politika rol tasavvurları tarafından şekillendirildiği varsayımına dayanan rol kuramı, aktörlerin dış politika davranışlarındaki değişimleri açıklamak için uygun bir çerçeve sunmaktadır. Bu makale, 2010’da başlayan Arap ayaklanmalarının öncesi ve sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde kullanılan Türk dış politikası rollerinin analizini yapmaktadır. Bu çalışma Türkiye’nin Arap ayaklanmaları sonrasında bölgede yumuşak güç üzerine kurulu rollere olan vurgusunu değiştirip, materyal kapasite gerektiren daha sert rolleri ön plana çıkardığını iddia etmektedir. Çalışmanın son bölümünde uluslararası politika kuramları üzerinden bu değişimin ne anlama geldiği tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Türk Dış Politikası, Rol Kuramı, Dış Politika Analizi.

--------------------------

* Özgür Özdamar, Department of International Relations, Bilkent University, Ankara.

**B. Toygar Halistoprak, Ph.D Candidate, Department of International Relations, Bilkent University, Ankara.

***İ. Erkam Sula, Ph.D. Candidate, Department of International Relations, Bilkent University, Ankara.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...