Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi

2015-10-14 13:11:43

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Lerna K. YANIK*

ÖZET

Bu makalenin amacı, Uluslararası İlişkilerin başlıca kuramlarından biri olan liberalizm hakkında bir yazın değerlendirmesi yapmaktır. Bu değerlendirme üç aşamada yapılacaktır. Öncellikle, liberal geleneğin düşünsel arka planı ele alınacak, ardından tarihsel akışı içinde Uluslararası İlişkiler kuramı olarak liberal geleneğe kavramsal, kuramsal ve metodolojik olarak katkıda bulunan başlıca çalışmalar kısaca tanıtılacaktır. Sonuç bölümünde ise, liberalizmin hem kuram hem de politika olarak hâlihazırda geldiği nokta değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ortaya çıkan en önemli sonuç, Uluslararası İlişkiler disiplininin bir kuramı olarak liberalizmin, bir siyaset felsefesi olarak klasik liberalizmden beslenmesine karşın, zaman içerisinde kendini metodolojik ve kavramsal olarak geliştirmesi ile epistemolojik olarak farklı bir zeminde konumlandırmış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Yeni-liberalizm, Liberal Kurumsalcılık, Demokratik Barış Çalışmaları, Uluslararası Rejimler, Uluslararası Örgütler, Çoğulculuk

-------------------------

*Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİSBF, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...