Middle East Middle Powers: Regional Role, International Impact

2014-10-10 12:03:17

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 42, YAZ 2014

Anoushiravan EHTESHAMI*

ABSTRACT

The Middle East is a highly dynamic and unstructured regional system in which power relations are fluid and order is in short supply. Inevitably, the fluidity of power and the absence of a regional hegemonic power have invited external intervention. Furthermore, the region’s dynamism not only has exacerbated the subsystem’s fragmentation into sub-regions but also has afforded opportunities for the better-endowed small Arab states to play in the greater game of regional power politics. Yet, if one takes the long view, it is clear that only a handful of states have directly impacted the region’s power relations, and today only four of these countries – Iran, Saudi Arabia, Turkey and Israel – meet the minimum requirements of middle power status in the MENA regional system. Their position in this fragmented and strategically-placed subsystem will be discussed in some detail.

Keywords: Middle Powers, Anarchical System, Balance of Power, Regional Rivalry, Arab Cold War, Penetrated Regional System.

--------------

Ortadoğu’nun Orta Büyüklükteki Güçleri: Bölgesel Rol, Uluslararası Etki

ÖZET

Ortadoğu’nun son derece dinamik ve yapılandırılmamış bölgesel sisteminde güç ilişkileri akışkandır ve düzene ender rastlanır. Kaçınılmaz olarak gücün akışkanlığı ve bölgesel hegemonik güçlerin yokluğu dış müdahaleye açık davetiye çıkarmaktadır. Bunun ötesinde, bölgenin dinamizmi bu altsistemin yeniden alt bölgelere ayrılmasına neden olmakta ve küçük ama zengin Arap ülkelerinin bölgesel güç dengesinde daha etkili bir rol oynayabilmeleri için fırsatlar yaratmaktadır. Yine de geniş bir bakış açısından yaklaşıldığında bölgedeki güç ilişkilerini direkt olarak etkileyen sadece bir avuç ülkeden bahsedilebilir ve bugün bunlardan sadece dört tanesi – Iran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail – Ortadoğu bölgesel sisteminde orta büyüklükteki devlet statüsünün asgari kriterlerini sağlayabilmektedir. Makalede bu ülkelerin bölünmüş ve stratejik olarak önemli bu altsistemdeki durumları detaylarıyla tartışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orta Büyüklükteki Güçler, Anarşik Sistem, Güç Dengesi, Bölgesel Rekabet, Arap Soğuk Savaşı.

--------------------------

* Professor, The Nasser al-Mohammad al-Sabah Chair in International Relations and Director of the HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Programme in International Relations, Regional Politics and Security in the School of Government and International Affairs, University of Durham, UK.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...