Post-Yapısalcı Yaklaşımlar ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları

2015-10-14 13:12:23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Senem AYDIN-DÜZGİT*

ÖZET

Bu makalenin amacı, post-yapısalcı yaklaşımların Uluslararası İlişkilerdeki temel kavramlara bakışını ele alarak, bu çalışmaların Uluslararası İlişkiler disiplinindeki kuramsal çerçevesini sunmaktır. Makalede post-yapısalcı yaklaşımların ontolojik ve epistemolojik temelleri ele alınmakta ve bu bağlamda söylem, bilgi ve güç kavramlarına yapılan vurgu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca temel kavramsal çerçevede, post yapısalcı çalışmalar tarafından modern devletin söylemsel inşasında ana rol oynadığı iddia edilen egemenlik, kimlik ve dış politika kavramlarının ele alınış biçimi tartışılacaktır. Böylece makale, post-yapısalcı çalışmaların Uluslararası İlişkiler disiplinine yaptığı katkıları ve karşılaştığı ana eleştirileri değerlendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Post-yapısalcılık, Söylem, Kimlik, Egemenlik, Dış Politika.

--------------------------

*Doç. Dr, Jean Monnet Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...