US Policies Adrift in a Levant in Turmoil

2019-01-07 18:28:15

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 60, 2018  

Evrim GÖRMÜŞ* and Soli ÖZEL**

ABSTRACT

The Levant has constituted one of the core areas of interest for US foreign policy since the Second World War. The aim of this article is to shed light on the US policies towards the Levant, mostly during the last two American administrations, to understand how the vicissitudes of the region and of American politics made Washington’s policy towards the Levant look biased, at times incompetent, and most importantly inconsistent. This article examines the changes in approach to the region as a whole from one administration to the next on issues such as the protection of Israel’s sovereignty, supporting friendly regimes, fighting terrorism, and containing Iran. The hesitations and shifts in policy towards Syria are given a longer treatment as they speak both to the yet not finalized American policy towards the Levant but also to show how the US has shifted track and moved away from unseating President Assad to focus more on containing and if possible rolling over Iran.

Keywords: Levant, Middle East, US Foreign Policy, the Syrian Uprising, Post-Islamic State

—————-

ABD’nin Levant Hengamesinde Süreklenen Politikaları

ÖZET

Levant bölgesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD dış politikasının öncelikli çıkar alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu makalenin amacı, ABD’nin, bilhassa da son iki Amerikan yönetiminin, Levant’a yönelik politikalarını açıklığa kavuşturmayı, bölgede ve Amerikan siyasetindeki değişimlerin Washington’un Levant’a yönelik politikasının nasıl yanlı, zaman zaman beceriksiz ve daha da önemlisi tutarsız görünmesine neden olduğunu anlamayı hedeflemektedir. Makale, bir yönetimden diğerine İsrail’in egemenliğinin korunması, dostane rejimlerin desteklenmesi, terörizmle mücadele ve İran’ın kontrol altına alınması gibi konularda ve genel itibariyle bölgeye yönelik yaklaşımdaki değişiklikleri incelemektedir. Suriye’ye yönelik politikadaki tereddütler ve değişimler daha detaylı ele alınmıştır. Nitekim bu konular Amerika’nın Levant’a yönelik politikasının henüz son halini almadığının, daha da ötesinde gelişmeler karşısında ABD’nin nasıl yön değiştirdiğini ve Esad’ı yerinden etme hedefinden uzaklaşarak İran’ı kontrol altına alma ve eğer mümkünse boyun eğdirmeye odaklandığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Levant, Orta Doğu, ABD Dış Politikası, Suriye Ayaklanması, İslamcılık Sonrası Devlet 

—————-

* Asst. Prof. Dr., Department of Political Science and International Relations, MEF University, İstanbul.

** Senior Lecturer, Department of International Relations, Kadir Has University, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...