Bu açıklamayı değerli yazarlarımızı ve takipçilerimizi, Uluslararası İlişkiler Dergisi'nin makale değerlendirme süreçleri konusunda kısaca bilgilendirmek üzere hazırladık.

Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne gönderilen her çalışma, derginin internet sitesinde de (https://www.uidergisi.com.tr/degerlendirme-sureci) belirtildiği üzere, yayınlanana kadar farklı inceleme aşamalarından geçmekte ve ancak bunları olumlu sonuçla tamamlayanlar yayın sırasına alınmaktadır.

Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, öncelikle kayıt numarası verilerek kayda alınmakta ve yönetici editör incelemesine sunulmaktadır. Yönetici editör, birinci basamak değerlendirme olarak nitelendirilen bu aşamada makalenin uzunluğu, kelime sayısı, kuramsal ve kavramsal çerçevesinin olup olmadığı, bir argümanının olup olmadığı, derginin ilgi alanına girip girmediği, kullanılan dilin dergi yayın ilkelerine uyup uymadığı gibi noktalar üzerinden ilk değerlendirmesini yaparak, uygun gördüğü makaleleri ikinci aşama olan yardımcı editör incelemesine göndermektedir. 

İkinci basamak değerlendirme, yardımcı editörler tarafından yapılmaktadır. Yardımcı editörler bu aşamada makalenin akademik bir çalışmanın asgari standartlarını karşılayıp karşılamadığının yanı sıra, çalışmanın biçimsel olarak dergi yazım ve atıf kurallarına uyup uymadığını da incelerler. Yardımcı editörler incelemeleri sonunda aldıkları tavsiye kararını ve gerekçelerini diğer editörlerle paylaşırlar. İlgili yardımcı editörün raporu üzerinden yapılan ortak değerlendirme sonucunda, eğer Editörler Kurulu makalenin üçüncü basamak değerlendirmeyi geçtiğine kanaat getirirse, makale ilgili yardımcı editör tarafından hakem incelemesine gönderilir.

Üçüncü basamak değerlendirme iki ayrı hakemin makaleyi incelemesini içerir. Bu noktada makale, ilgili yardımcı editör tarafından yazarı belli olmayacak biçimde anonim hale getirilerek hakemlere yollanır. Hakemler, kendilerine iletilen çalışmaları özgünlük, ilgili yazına katkı, argümanın sağlamlığı ve bulguların argümanı desteklemesi gibi pek çok kriteri dikkate alarak değerlendirirler. Hakem değerlendirmeleri sonucunda iki olumsuz rapor alan makale reddedilir; iki olumlu rapor alan makale bir sonraki aşamaya geçirilir. Bu noktada hakem raporları temelinde yazar/lardan düzeltme istenebilir. İlgili editör yazara hakem raporları dışında kendi düzeltme taleplerini de iletebilir. Yazar/lar tarafından düzeltilen çalışmalar yeniden ilk hakemlere gönderilerek, talep ettikleri değişikliklerin yapılıp yapılmadığı ve makalenin son hali hakkındaki görüşleri sorulur. Talep edilen değişiklikler çalışmanın genel çerçevesinde kapsamlı revizyona neden olmuşsa, makale yeni sunulan bir çalışma gibi en baştan tekrar hakem incelemesine sokulur. Yardımcı editörler hakem raporları ve kendi incelemeleri sonunda aldıkları tavsiye kararlarını gerekçelendirerek Editörler Kurulu ile paylaşırlar.

Hakem raporlarının birbiriyle çelişmesi durumunda dördüncü basamak değerlendirmeye geçilir ve makale üçüncü ve hatta gerekli görülen durumlarda dördüncü hakeme gönderilir. Bu hakemlerden alınacak raporlar sonrasında yazar/lardan düzeltme istenmesi veya makalenin reddedilmesi editörlerin takdirindedir.

Beşinci ve son basamak değerlendirme ikinci yönetici editör incelemesini içerir. Bu aşamaya kadar istenen tüm düzeltmeleri yapılmış ve hakemlerden onay almış çalışma yeniden yönetici editör incelemesine sunulur. Bu aşamada çalışmaya bakan yönetici editör, ilk basamak incelemeyi yapan yönetici editörden farklı biridir. Bu aşamada, hakem raporlarının gerekli derinlikte incelemeye işaret edip etmediğine, hakem ve yardımcı editör taleplerinin yazar/yazarlar tarafından tam anlamıyla yerine getirilip getirilmediğine, makalenin biçim olarak dergi yazım kurallarına uyup uymadığına, genel olarak çalışmanın derginin yayımlamakta olduğu makale standardına ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Makale hakem süreçlerini geçmiş olsa bile, yukarıda belirtilen kriterlerden bir veya birkaçına uymaması halinde, yönetici editör tarafından bu aşamada da reddedilebilir.

Beşinci basamak inceleme ve değerlendirmeyi geçen çalışmalar, yönetici editörün gerekçeli önerisi ile Dergi Yayın Kurulu onayına sunulur; Yayın Kurulu tarafından yayımlanmaya uygun bulunan çalışmalar yayım sırasına alınır. Yayın Kurulu kararı nihaidir.